Välkommen till Distribution, Coachning och Logistik i Malmö AB

DCL- ett arbetsintegrerat socialt företag med målsättning att ge människor som vill, och som står långt ifrån arbetsmarknaden, en möjlighet till en ny verklighet. Människor som idag på grund av fysiska och psykiska funktionsnedsättningar lever i utanförskap och har svårt att få och behålla arbete.

Vi erbjuder B2B lösningar inom paketering, etikettering, logistiska lösningar och utför allehanda ”hands on” arbete inom många olika branscher.

Vi arbetar för individens rätt att utföra arbete utifrån sina förutsättningar och de krav vi har på våra medarbetare är att det finns en villighet att förändra den rådande situationen, att acceptera nolltolerans mot mobbning, att alla har rätt att delta oavsett nationalitet, kön, sexuell läggning, religion, och politisk åsikt.

Vad är ett arbetsintegrerat socialt företagande?

Begreppet Social Ekonomi har funnits med under en längre tid men det tenderar att delas i undergrupper där de sociala företagen har en koppling till föreningar och stiftelser och deras ekonomiska verksamhet.

Arbetsintegrerande Sociala Företag  (ASF) har en tydligare kopplingar mot privat och offentlig sektor och en tydlig delaktighet för medarbetarna.

De målgrupper som ofta återfinns inom dessa typer av företag är personer som av någon anledning hamnat i långvarigt utanförskap från arbetsmarknaden, människor som är i behov av rehabilitering eller har någon form av funktionsnedsättning.

I regeringens handlingsplan defineras ASF företag enligt nedan.

Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet(producerar och säljer varor och/eller tjänster)

* med övergripande ändamål att integrera människor som har stora   svårigheter att få och/eller behålla ett arbete i arbetsliv och samhälle.

*som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat

väl dokumenterat sätt.

*som i sin huvudsak återinvesterar sina vinster i egna eller liknande verksamheter.

*som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet.

”Handlingsplan för fler och växande arbetsintegrerande sociala företag”

   Regeringen, April 2010